Beretning for året 2013 – repræsentantskabsmødet den 7. april 2014 i Mejdal-Halgård GIK

2013 blev året hvor vi efter 51 år med navnet Mejdal Gymnastik- og Idrætsklub ændrede navn til Mejdal-Halgård Gymnastik- og Idrætsklub, i daglig tale GIK – måske en lille ting ja, men også et kraftigt signal om, at vi ønsker sammenhold og følelse af samhørighed i vort lille område, der jo fortsat befolkningsmæssigt udvikler sig særdeles positivt.

Navneændringen har endvidere betydet, at vi har fået kigget på vore vedtægter, navnet skal jo ændres og i samme forbindelse bliver vedtægterne ”støvet” af for mindre korrektioner, så de passer bedre til virkeligheden.

Samtidig har vi fået nyt logo, ikke fordi det hidtidige logo ikke var ganske fint, men for at signalere en form for fælles ny start. Her er der ikke nogen, der er blevet lagt ind under andre.

Logoet har Ulla Armose fra Mejdal designet, og hvis nogen har oplevet, at det at ændre navn har sat følelser i spil, så er det for intet at regne i forhold til de debatter vi i fællesbestyrelsen har haft omkring vort nye logo, og specielt hvordan afdelingsnavnene i den forbindelse kunne/skulle placeres.

Vi fandt en løsning, og jeg tror, vi vil blive rigtig glade for både vort nye navn og vort nye logo.

Og så bliver der som noget helt nyt også købt en maskot, dvs. figuren købes, manden/damen indeni skal vi selv levere J- så Lupus og Pixiline og hvad i ellers hedder – bare vent og se, når maskotten fra Mejdal-Halgård GIK kommer på banen. 

Et andet tema der har fyldt i forbindelse med møderne i fællesbestyrelsen er kiosken i hallen. Via bl.a. et tilskud fra Mejdal GIK’s fælleskasse er frituren nu ude af miljøet, hvilket glæder os rigtig meget. Men det der har fyldt mest i løbet af året på den front, er dialogen om at støtte op om kiosken i stedet for at medbringe egne mad- og drikkevarer i hallen.

Også her en følelsesladet debat, og lad mig endnu engang slå fast, at foreningslivet ikke både kan forlange en åben kiosk, og så i øvrigt selv medbringe, hvad man nu har lyst til – her må og skal der både forståelse og dialog til, således at såvel kioskens som brugernes interesser varetages.

Jens-Erik Bech har det seneste år været Mejdal-Halgård GIK’s repræsentant i Mejdal Hallens haludvalg. En stor del af denne opgave er at sikre en konstruktiv dialog mellem haludvalget og idrætslivet. På alle fællesbestyrelsesmøderne i GIK er dialog med Jens-Erik et fast punkt. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige Jens-Erik tak for det arbejde han her udfører på en rigtig god måde.

I det hele taget er dialog og kommunikation helt afgørende for at sikre gode oplevelser for halbestyrer, ledere og udøvere. Igen i år skal der lyde en tak til Bjarne Sandholm for hans indsats for at få tingene til at fungere. Det er bestemt ikke altid en let opgave at navigere i forhold til så mange brugere/kunder, som du har, men det gør du rigtig godt.

2013 blev også året hvor Holstebro Kommunes byråd besluttede at bevilge 18,0 mio. kr. til halbyggeri ved Halgård Skole.  Utrolig dejlig med en sådan investering i mulighederne for bl.a. at dyrke idræt. Og en beslutning jeg er sikker på, vi i området bliver rigtig glade for, idet vi får en skole, der bliver endnu mere attraktiv. Og et miljø hvor mulighederne for at dyrke idræt bliver super gode. Herudover en god hal for idrætslivet når rammerne i Mejdal Hallen ikke rækker. Hallen bliver dimensioneret med fuld håndboldbane og springgrav til gymnaster.

Jeg skal kvittere for at Mejdal-Halgård GIK har fået maksimal mulighed for indflydelse på dimensionering og indretning. Tak for det til Holstebro Kommune og Halgård Skole.

De enkelte afdelinger i Mejdal-Halgård GIK er dygtigt ledet af bestyrelser med ildsjæle, der brænder for deres idrætsgren. En stor opgave i den forbindelse er hele tiden at sikre engagerede ledere/trænere til at træne de mange børn og unge mennesker, vi er begunstiget af i vort område.

Herudover har afdelingerne deres egen økonomi at tage vare på. Efter min mening en stæk organisationsopbygning, hvor ejerskabet for idrætsgrenen og økonomien varetages af dem, der har med den specifikke idrætsgren at gøre.

Der hvor vores model kan blive udfordret er i de situationer, hvor vi skal stå sammen om et givet fælles projekt som f.eks. det at udbygge Mejdal Hallen. For hvilke ønsker skal prioriteres, og hvilket økonomiske tilskud vil den enkelte afdeling komme med. I sådanne koordinationsopgaver har forretningsudvalget og særlig formanden en vigtig opgave.
Men de enkelte afdelinger har også en opgave i at huske, at Mejdal Hallens drift er 100% afhængig af idrætslivets anvendelse af hallen. Man kan sige at hallen er også os i GIK, og på sin vis at betragte som vort ”klubhus”, dog ikke for Tennis og Petanque, der har egne faciliteter.

Et ”klubhus”, der på ingen måde kan udvikles uden at idrætten bakker op i forhold til leje af haller, omklædningsrum og mødelokaler. Ligesom det er helt afgørende for en yderligere udvikling af hallen at idrætten byder ind med ressourcer til at udvikle planer og gennemføre dem. Ressourcer i form af personer/ildsjæle og i et vist omfang økonomi.

I forbindelse med arbejdet omkring kommunens vedtagelse af halbyggeri ved Halgård Skole efterlyste politikerne lokal opbakning i form af penge til at understøtte byggeriet. Dette afviste vi med den begrundelse, at de midler vi har, vil vi  anvende til at udvikle yderligere på Mejdal Hallen. Denne opgave synes jeg, det er vigtigt, at vi nu leverer på.

Der er nedsat en gruppe af mennesker, der skal varetage denne opgave ,og vi kan med sikkerhed fremskaffe et ganske pænt beløb til formålet. Mit ønske er, at vi får realiseret en udbygning af Mejdal Hallen og området omkring hallen, og at vi er ambitiøse. For vi ved også, at det går 10-15 år imellem hver gang, vi har ressourcerne til at udvikle på faciliteterne.

Omkring økonomisk tilskud fra idrætslivet til halbyggeri har jeg i øvrigt den holdning, at Mejdal-Halgård GIK’s afdelinger i det daglige skal være med til at sikre at hallen har en sund og bæredygtig økonomi, men derudover skal pengene i det daglige blive i idrætsafdelingens kasse til brug for det at drive idræt.

Hvis afdelingen sparer op udover behovet for driftskapital, så må det skulle have et formål. Formålet med at drive en idrætsafdeling er ikke at gøre det til en pengetank. Så hvis der er penge i kassen nu, og de ikke er sparet op til et bestemt formål, så husk ikke at gå i for små sko i forhold til et halprojekt. Hvilket jeg også vil appellere til i forhold til krav og ønsker til projektet.

I forbindelse med en udbygning er der brug for kompromisser, ellers får vi ikke enderne til at nå sammen.

Ingen tvivl om at hvis vi forstår sammenholdet, så kan vi løfte meget store opgaver, og dermed gøre området endnu mere fantastisk at være en del af.

Halbyggeriet ved skolen og den nye skolereform er muligheden for, at vi dels får endnu flere børn, der er vilde med idræt. Dels vil skolereformen måske betyde, at disse børn får lov til at dyrke flere forskellige idrætsgrene end de må nu, fordi lektierne er lavet, når de kommer hjem.

Samarbejdet mellem Halgård Skole og Mejdal-Halgård GIK vil givet blive styrket, i kraft af en større løbende dialog og større tilstedeværelse af idrætsledere i hallen på skolen.

I 2013 er vi gået 30 medlemmer frem til 1.846 medlemmer. Gymnastikafdelingen alene er gået frem med 100 medlemmer til nu i alt 591 medlemmer – afdelingen sprudler af energi. Og med springgrav i den nye skolehal er det svært at tro andet end at medlemstallet vil gå yderligere frem. Vort område er et ”mekka” for det at drive idrætsforening, så medlemstallet kan kun gå en vej, og det er opad.

Jeg har flere gange apelleret til, at vi husker at bakke op og de gæve mennesker, der sidder i Mejdal Fonden. Hvilken velfortjent succes i opnåede med oktoberfesten, og successer har det jo mange gange med at avle mere succes, så mon ikke der kommer endnu flere i år. Og hvis vi så også kunne få lidt godt vejr til byfest weekenden, jamen så kører det jo. Og Mejdal Fond: – husk at spørge om hjælp til løsning af de mange opgaver i Mejdal-Halgård GIK. Vi skal jo nødigt have jer kørt trætte af at sidde i fonden.  

Desværre har Mejdal-Halgård GIK’s repræsentant i Mejdal Bladets bestyrelse Mogens Jensen bebudet, at han stopper med udgangen af 2014. Tak for det enorme arbejde du har lagt i det blad Mogens, herunder ikke mindst det at sælge annoncer. Og pænt af dig at give os et år til at finde en ny GIK-repræsentant til bladet, det må og skal lykkes.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke for gode og konstruktive dialoger i fællesbestyrelsen – jeres humør, energi og talelyst
er dejlig. Tak for jeres prioritering af at komme til vore møder, hvor I viser engagement og virkelyst.

På formandsposterne i afdelingerne er der 2 formænd, der er stoppet, idet Karl Svendsen er stoppet efter en meget lang årrække som formand for motionsafdelingen. Her har Halling Boutrup taget over. Og jeg selv er ligeledes stoppet som formand for badmintonafdelingen, og her har vi desværre ikke fundet en afløser endnu.

Tak for indsatsen igennem mange år i fællesbestyrelsen til dig Karl, og velkommen til Halling.

Og tak til Lene og Sonja – I er klar på en ny periode – kanon og fantastisk med en sådan energi på at være med til at gøre en forskel.

I og med jeg er stoppet som formand i badmintonafdelingen, vil jeg ikke længere have min gang i fællesbestyrelsen, så dette er således min sidste beretning i dette regi – faktisk stoppede jeg jo for 5 år siden som formand for fællesbestyrelsen, men det ændrede egentlig ikke så meget. Jeg gik vist blot fra at være formand til at være fungerende formand, idet jeg som formand for badmintonafdelingen jo fortsat er mødt op til møderne i fællesbestyrelsen. Men nu er det så slut efter i alt 13 år som formand/fungerende formand for forretningsudvalget.

Jeg har været rigtig glad for at være en del af det at lede Mejdal-Halgård GIK. Jeg har blandt andet lært rigtig mange dejlige mennesker at kende på den måde.  At møde andre idrætsledere og forældre, der udstråler engagement og energi – det giver mig energi – tak for det. Jeg har altid brændt for breddeidrætten, og det at få så mange som muligt til at dyrke idræt - uanset niveau og alder. Det synes jeg, vi gør en stor indsats for i Mejdal-Halgård GIK.

I forbindelse med at jeg skrev denne beretning sad jeg og læste lidt i de foregående 12 års beretninger, og faldt over et lidt følelsesladet afsnit, jeg skrev for nogle år siden. Jeg synes egentlig, det er rammende for den forskel idrætsledere – uanset idrætsgren – er med til at gøre i forhold til specielt børn og unge:

Jeg vil derfor nu afslutte min beretning for 2013 med et lille udsnit af beretningen for 2005, der lyder således:

13-årig stukket med kniv i låret. Skænderi om en pige førte i eftermiddag til, at en gruppe unge overfaldt en dreng på 13 år på Skovbrynet Station nær Bagsværd.

Drengen blev stukket i låret med en kniv og slået med et jernrør.

Tre drenge på 13 og 14 år blev tilbageholdt af betjente, der tilkaldte de sociale myndigheder, fordi der ikke kan gennemføres straffesager mod unge under 15 år.

Togdriften blev indstillet i en periode, mens politiet ledte efter kniven ved skinnerne.

Ovennævnte er fra tekst-tv lørdag, den 15. april 2006  - og Bagsværd ligger som bekendt også i Danmark.
Samme lørdag og for dens sags skyld også fredag, den 14. april kørte jeg i pendulfart mellem forskellige idrætshaller i området – jeg kørte rundt for at følge mine børn og yde mit beskedne bidrag til at få logistikken omkring deres deltagelse i den kæmpestore håndboldturnering  ”Holstebro-Cup” til at fungere.

Hvor mødte jeg i påskedagene mange børn og unge, ledere, trænere og forældre, hvis indsats har min dybeste respekt.

Hvor er jeg glad for at mine børn deltog i påske-cup sammen med kammerater og veninder. Og hvem ved måske stiftede de nye bekendtskaber og måske fik de en ”lille” kæreste.

Hvor er jeg glad for at nogen havde overskud til at være med som trænere, ledere, forældre: Lave mad, bage kage, vaske op, vaske trøjer, køre med dem, sove med dem, holde nattevagt – grine med dem, juble med dem, ærgre sig med dem og måske fælde en tåre med dem.
 

Hvor er jeg glad for at jeg ikke blev tilkaldt af de sociale myndigheder fordi en af mine børn havde tilbragt en påskelørdag i 2006 på en banegård, og i øvrigt havde stukket eller var blevet stukket, eller havde set en blive stukket med en kniv i en alder af 13, 14 eller 15 år.

Tak for jeres indsats som idrætsledere i Mejdal-Halgård GIK.

                                            

Ole Dam Hansen
Repræsentantskabsmødet, den 7. april 2014
Udvikling i medlemstal:

Afdeling:          +/-12/13           12.13                  12.12                  12.11                  12.10                  12.09                 

Gymnastik    + 100                  591                      491                  540                  513                  489                     

Håndbold     +    8                   434                      426                  418                  387                  432                     

Fodbold       +   1                    316                      315                  337                  301                  310                     

Badminton    -  16                     65                       81                    63                    83                   74                     

Motion         -  53                   231                      284                  274                   321                 344                     

Onsdagsk.    +   3                   109                      106                  110                     99                 110                     

Petanque     -    5                    35                        40                    33                    34                   35                     

Tennis         -    8                    65                        73                    64                    96                   95                     

Samlet         +  30                   1.846                       1.816                   1.839                  1.889                  1.953